Fly me to the Moon

One Comment

  1. Jose says:

    در 3:44 pmyasaman میگوید:man ba hamaarsm 3sal dust budim ghable ezdevaj kheili rabetamun tulani shod va vase man kheili sakht bud ama bade ezdevajemun bishtar fahmidim ke cheghad arzesh dasht in sabr va shirin tar kard zendegimuno

Leave a Comment